Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 470.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022“ – dotačního titulu:

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“  na realizaci projektu: Rozvoj Plumlovské přehrady – rozšíření nabídky pro vodní turistiku, gastroturistiku, cykloturistiku a zavedení solárního ohřevu vody v kempu Žralok“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (450.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody pro návštěvníky ATC ŽRALOK Plumlov, který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (20.000,- Kč) byla využita na pořízení 4 ks paddleboardů a plovacích vest.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení domku pro úschovu kol a  zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb v gastroturistice.

 

Celkové náklady projektu činily 958.069,48 Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 488.069,48 Kč.

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149 olomoucky kraj 8f462

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov v roce 2022 s využitím dotace Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast – dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“ realizovalo obnovu a rozšíření kamerového systému v Plumlově.

Bylo modernizováno monitorovací stanoviště na pracovišti POLICIE ČR, byla instalována jedna nová kamera na křižovatku pod kostelem a 1 kamera byla přemístěna na nové stanoviště (Tyršovo náměstí).

Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 119.669,- Kč, z čehož dotace Olomouckého kraje činila 53.700,- Kč, vlastní prostředky Města Plumlov 65.969,- Kč.

20221121 104710180CBA05 1347 78C6 362D 4AD55038FD77olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov realizovalo v roce 2022 akci „Plumlov - kanalizace - Wolkerova ulice“, v rámci které bylo nahrazeno nevyhovující potrubí v trase stávající jednotné kanalizace na ulici Wolkerova, v celkové délce 67 metrů. Nahrazené potrubí bylo napojeno na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Rudé armády. V rámci stavby byl zároveň obnoven kryt stávající komunikace v její původní trase. Na opravu havarijního stavu kanalizace v ulici Wolkerova poskytl Městu Plumlov Olomoucký kraj dotaci z dotačního programu „ Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022“  ve výši 500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu kanalizace činily 1.238.683,06 Kč.

Celkové náklady stavby: 2.575.158,55 Kč

Neuznatelné náklady: 1.336.475,49 Kč

Celkové uznatelné náklady: 1.238.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená příjemcem podpory: 738.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená s podporou Olomouckého kraje: 500.000,00 Kč

kanalizace hamry jpg 1607D42D7F CD71 DE67 B038 D316DE253F7Colomoucky kraj 8f462

Olomoucký kraj podpořil v roce 2022 výstavbu splaškové kanalizace v místní části Plumlova-obci Hamry dotací z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ částkou 3.000.000,- Kč.

Realizací projektu byla vybudována nová splašková kanalizace a kanalizační přípojky v místní části Hamry ve městě Plumlov. Odpadní vody vznikající v místní části Hamry jsou přečerpávány do koncové větve kanalizačního systému města Plumlov v místní části Žárovice. Po realizaci akce jsou všechny odpadní vody vznikající na území Města Plumlov a jeho místních částí (Soběsuky, Žárovice, Hamry) odváděny k likvidaci na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Projektem vznikl ucelený systém odvádění splaškový vod na území města.

Celková cena díla bez DPH 28.017.317,33 Kč

dotace Olomouckého kraje 3.000.000,- Kč

dotace Státního fondu životního prostředí ČR 20.168.687,80 Kč

vlastní prostředky Města Plumlov 4.848.629,53 Kč

publicita a2b1c


 

Název projektu: Stavební úpravy chodníků – Město Plumlov

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016586

Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

Celková výše dotace 952 640,24 Kč

Projekt řešil stavební úpravu chodníků a související rozšíření místní komunikace v lokalitě s vysokou intenzitou pěší dopravy, v části s vysokým podílem služeb občanské vybavenosti. Stavební úpravy stávajících chodníků byly rozděleny do tří samostatných větví. Větev 1 se nachází před místní základní školou a její celkové délka je 25,07m. Základní šířka chodníku je 1,55m. Podélný klon kopíruje stávající sklonové poměry přilehlé místní komunikace na ulici Wolkerova.

Větev 2/B začíná v místě odbočení z ulice Wolkerova u zdravotního střediska do ulice Dukelská, v místě navazující na větev 2/A, která je realizovaná z projektu PRV a je ukončena u mateřské školy, kde navazuje místem pro přecházení na větev 3. Celková délka úseku 2/B, zařazeného do způsobilých výdajů projektu IROP je 49,32 m. Základní šířka je také 1,55m. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou místní komunikaci na ulici Wolkerova a na ulici Sadová. Na tuto větev jsou napojeny chodníky, které přímo navazují na vstupy do zdravotnického střediska.

Začátek úseku větve 3 je situován na vstupu u mateřské školy a je zakončený na ulici Sadová místem pro přecházení, kde logicky navazuje na protější chodník. Celková délka úseku je 27,58m. Podélný chodník kopíruje sklonové poměry místní komunikace na ulici Sadová a na ulici Wolkerova.

Město Plumlov získalo v roce 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 28.300,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 kusů zásahových obleků pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 104.544,- Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 76.244,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

01 122e1

Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav v prostorách hygienického zázemí v objektu občanské vybavenosti v místní části Hamry. Jedná se o jediný objekt tohoto charakteru v městské místní části, který je využíván pro veškerou spolkovou a kulturní činnost ve spolupráci s Osadním výborem městské části Hamry a dalšími organizovanými či neorganizovanými subjekty, působící v této místní části. Stavební úpravy sestávají především v dispozičních změnách stávajícího hygienického zázemí.
Doba realizace projektu: 4. 10. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4