Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna Vícov", Ing.Ladislav Šperka, Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00143/10/2

00793/10

 

Plumlov, dne 22.3.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.1.2010 podal

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

vrtaná studna
Vícov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 192/62 v katastrálním území Vícov.

Popis stavby a jejího umístění:

-            vrtaná studna průměru 200 mm (zdroj vody pro závlahu přilehlého pozemku) na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov, osa studny umístěná ve vzdálenosti 5,4 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 2,9 m od severovýchodní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 27 m.

 

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
  1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Röhrich, ČKAIT 1200281.
  2. Způsob zastavění:
  • · vrtaná studna průměru 200 mm umístěná na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov. Hloubka studny 27 m. Odstupy od hranic pozemků a staveb:

-          osa studny 5,4 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov

-          osa studny   2,9 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov

  1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
  2. Vystrojení studny bude napojeno na stávající vnitřní rozvod rodinného domu Vícov č.p. 207
  3. Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  místní komunikace přes pozemek žadatele.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

Odůvodnění:

Dne 18.1.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vlastnické vztahy k pozemkům a stavbám byly ověřeny dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací –s  územním plánem Obce Vícov schváleným zastupitelstvem obce Vícov dne 14.12.2006 a změnou č.1 územního plánu obce Vícov vydanou opatřením obecné povahy  dne 26.11.2009 Zastupitelstvem obce Vícov, která nabyla účinnosti 18.12.2009.. Rovněž projektová dokumentace je zpracována v souladu s touto územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavba je přístupná přes pozemek žadatele z veřejné místní komunikace a její umístění či realizace nevyžadují nároky na technickou či dopravní infrastrukturu. Budoucí užívání stavby bude plnit doplňující funkci k rodinnému bydlení a bude bez negativních účinků na okolí.

Umístění stavby a předložené podklady jsou v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Bylo doloženo :

-        Stanovisko Městského úřadu Prostějov, odboru životního prostředí  vydané dne 6.1.2010 pod č.j. 208326/09.

-        Rozhodnutí povolení nakládání s vodami, vydal Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí  dne 4.8.2009 pod č.j. PVMU 106504/2009 40, nabylo právní moci dne 8.9.2009.

-        Stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Brno ze dne 7.12.2009 vydané pod č.j. 4106/2009-1383-ÚP-BR.

Umístěním a provedením stavby se nezatíží nemovitostí ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR a případná realizace stavby nevyžaduje vstup na pozemky nebo užívání pozemků státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Petr Luňáček, Jana Luňáčková, Pavel Pejř, Mgr. Ladislava Pejřová, Obec Vícov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.1.2010.

Přílohy : (stavební úřad předá po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí žadateli a případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem)

  • · ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Petr Luňáček, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Jana Luňáčková, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Pavel Pejř, Vícov 187, 798 03  Plumlov
Mgr. Ladislava Pejřová, Vícov 187, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Vícov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         22.3.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.03.2010

Sejmuto: 08.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin