Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "vrtaná studna Protivanov", Daniel Křemenský a Markéta Křemenská, Protivanov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00873/10/2

01051/10

 

Plumlov, dne 19.4.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Daniel Křemenský, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Markéta Křemenská, Boskovická 336, 798 48  Protivanov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ , POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Daniel Křemenský, nar. 8.3.1983, Boskovická 336, 798 48  Protivanov,
Markéta Křemenská, nar. 30.4.1980, Boskovická 336, 798 48  Protivanov

(dále jen "žadatel") podali dne 29.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

vrtaná studna
Protivanov

na pozemku parc. č. 885/22 v katastrálním území Protivanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          vrtaná studna průměru 125 mm  na pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov, osa studny umístěná5,9 m od jihozápadní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 13,5 m od severozápadní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 29 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. května 2010 (čtvrtek) v 9:15 hodin

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby v Protivanově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny  po telefonické domluvě).

Žádáme Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, o vydání souborného závazného stanoviska k umístění stavby (rozhodnutí podle §8 odst.1 písm.b) bod1 vodního zákona bylo  vydáno dne 22.2.2010 pod č.j. PVMU 40514/2010 40, zn. OŽP/173/2010/, nabylo PM 16.3.2010).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Přílohy (obdrží Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska):

Kopie katastrální mapy

Celková situace M1:500

Souhrnná technická zpráva

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Daniel Křemenský, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Markéta Křemenská, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou):

Jana Trundová, Nová 384, 798 48  Protivanov
Alois Trunda, Nová 384, 798 48  Protivanov
Jiří Beníšek, Buková 85, 798 48  Protivanov
Ing. Žaneta Beníšková, Pod Sokolovnou 309, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.04.2010

Sejmuto: 27.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin