Územní rozhodnutí o umístění stavby -"skateboardové hřiště"Plumlov, Město Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01364/09/1

01459/10

 

Plumlov, dne 31.5.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.5.2009 podalo

Město Plumlov, IČ 00288632, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

skateboardové hřiště Plumlov
Plumlov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1182/4, 1183/11 v katastrálním území Plumlov.

Popis stavby a jejího umístění:

umístění zařízení k provozování skatebordového hřiště spočívající v rozmístění následujících prvků :

-          malá rampa - oblá

-          rampa přímá

-          rampa s více sjezdy

-          velká rampa - oblá

-          rampa se skoky

-          velká rampa přímá

- zařízení budou rozmístěna na pozemku p.č. 1183/11 v k.ú. Plumlov a to na asfaltové ploše umístěné  při západní hranici tohoto pozemku ve vzdálenosti 32 m od jižní hranice pozemku a zároveň 26,5 m od jižní obvodové zdi zemědělského objektu na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Plumlov, půdorys asfaltové plochy je 26 x 28 m

- hřiště bude umístěné ve stávajícím areálu zemědělského družstva na pozemku p.č. 1183/11 v k.ú. Plumlov a to na základě smlouvy o nájmu pozemku mezi vlastníkem pozemku panem Vlastimilem Dostálem a Městem Plumlov a to na dobu určitou do 31.12.2012

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
  2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
  3. Musí být splněny podmínky souhlasu k odnětí půdy ze ZPF vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Prostějov dne 21.4.2010 pod č.j. PVMU 76942/2010 40, sp.zn. OŽP 799/2010 a to:

-          trvalé odnětí  728 m2  p.č. 1183/11  v k.ú. Plumlov, kultura orná půda

-          žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze zastavěné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka zeminy bude provedena do hloubky  30 cm v celkovém množství  218 m3

-          odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem zemědělského využití pozemku p.č. 1183/11 v katastrálním území Plumlov     

-          veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku v souladu s § 10, odst.2 vyhl.č. 13/1994 Sb., který bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce

-          rozprostření zeminy bude provedeno nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce, po dobu uložení zeminy na deponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování dle § 10 vyhl.č. 13/1994 Sb.

-          orgánu ochrany ZPF bude písemně oznámeno zahájení skrývky zeminy

-          stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem

-          za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst.1 zákona. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů

-          odvody se vymezují pouze orientačně. Základní hodnotový ukazatel je pro výše uvedenou parcelu 111 000,-Kč za 1 ha, který bude ovlivněn faktory ŽP dle přílohy B a C zákona platnými ke dni nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů

-          žadatel předloží MěÚ Prostějov, orgánu ochrany ZPF rozhodnutí dle zvláštních předpisů bezprostředně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – např. územní rozhodnutí, stavební povolení apod.

  1. Musí být splněny podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Prostějov č.j. M2PV 1769S/2009 ze dne 17.8.2009

-          Provoz na hřišti bude ošetřen provozním řádem, provozní doba pouze denní. Sociální zázemí pro návštěvníky hřiště bude zajištěno mobilní kabinou

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
Vlastimil Dostál, nar. 13.5.1939, Domamyslická 104/74, 796 04  Prostějov

Odůvodnění:

Dne 28.5.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov

-          Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby(§ 27 odst. 2 správního řádu):

Martin Dudík, Radomír Kořínek, Helena Dosedělová, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-          Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy : (stavební úřad předá po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí žadateli a případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem)

  • · ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
Vlastimil Dostál, Domamyslická 104/74, 796 04  Prostějov
účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Martin Dudík, Vinohrádky 566, 798 03  Plumlov
Radomír Kořínek, Dr.Horáka 13, 796 01  Prostějov
Helena Dosedělová, 798 61  Bousín 34
Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
dotčené orgány (doručenky)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 31.5.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 31.05.2010

Sejmuto: 15.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin