Územní rozhodnutí o umístění stavby "vodovodní přípojka Niva", PROGLES s.r.o., Konecchlumí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00987/10/2

01656/10

 

Plumlov, dne 16.6.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


PROGLES s.r.o., 507 05  Konecchlumí 91

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.4.2010 podala

PROGLES s.r.o., IČ 27469468, 507 05  Konecchlumí 91

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

vodovodní přípojka
Niva č.p. 47

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36/1, parc. č. 180/60 v katastrálním území Niva.

Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku, prostorové řešení stavby:

-            vodovodní přípojka z trub PE 80 SDR 11 průměru 32x2,3 vedená od vodovodního řadu pozemkem p.č. 180/60 a st.p.36/1 v k.ú. Niva kolmo k trase vodovodního řadu , t.j. rovnoběžně se severovýchodní hranicí  stavby na st.p. 36/1v k.ú. Niva ve vzdálenosti 1 m od této hranice. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě umístěné na pozemku st.p.36/1 v k.ú. Niva v rohu při severovýchodní obvodové zdi objektu na st.p.36/1 v k.ú. Niva a současně při severozápadní obvodové zdi dvorního křídla tohoto objektu. Délka přípojky 10,5m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Části pozemku st. p. 36/1, parc. č. 180/60 v katastrálním území Niva přímo dotčené umístěním stavby.

Podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 36/1, parc. č. 180/60 v katastrálním území Niva podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Špalt, ČKAIT 1200470.
 2. Způsob zastavění:
 • · vodovodní přípojka z trub PE 80 SDR 11 průměru 32x2,3 vedená od vodovodního řadu pozemkem p.č. 180/60 a st.p.36/1 v k.ú. Niva kolmo k trase vodovodního řadu , t.j. rovnoběžně se severovýchodní hranicí  stavby na st.p. 36/1v k.ú. Niva ve vzdálenosti 1 m od této hranice. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě umístěné na pozemku st.p.36/1 v k.ú. Niva v rohu při severovýchodní obvodové zdi objektu na st.p.36/1 v k.ú. Niva a současně při severozápadní obvodové zdi dvorního křídla tohoto objektu. Délka přípojky 10,5m.
 1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
 2. Musí být splněny podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF, odboru životního prostředí,  Městského úřadu v Prostějově k návrhu trasy č.j.    PVMU 118267/2009 40  ze dne 27.8.2009, a to:
 • Stavbou budou dotčeny pouze parcely náležející do ZPF : p.č. . 180/60v k.ú. Niva.
 • Trasa vedení bude vytýčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
 • Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou  sjednány podmínky uvolnění pozemku pro stavbu.
 • Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice a    její   zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF,  vyplývající z ustanovení § 8 zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně potřebné na jejich uvedení pozemků do původního  stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení přesáhne v jednotlivých případech 30 m2 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
 •  V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.
 • Investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Prostějově zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.
 1. Musí být splněny podmínky Montáží inženýrských sítí, spol.s.r.o., pro umístění stavby z vyjádření vydaného dne 28.4.2009, a to:
 • Vodoměrná šachta bude umístěna v šachtě ve dvoře domu stávající nemovitosti Niva 47.
 • Při křížení nebo souběhu vodovodní přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi a jejich přípojkami musí být dodržena norma ČSN 73 6005.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

PROGLES s.r.o., 507 05  Konecchlumí 91

Odůvodnění:

Dne 12.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti  a upravil okruh účastníků řízení tak, že do něj nezařadil Městys Drahany, protože dle aktuálního stavu vlastníků dotčené stavby Niva č.p. 47 není Městys Drahany jeho spoluvlastníkem

Žadatel doložil smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 180/60 v k.ú. Niva uzavřenou s vlastníkem pozemku dne 19.8.2009 a souhlas firmy LAKEWOOD s.r.o.- většinového spoluvlastníka vlastníka pozemku st.p.36/1, parc. č. 180/60 v katastrálním území Niva - s umístěním stavby

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  §§ 86 a  90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací s územním plánem Obce Niva, schváleným zastupitelstvem obce Niva usnesením zastupitelstva obce č. 8/2003 dne 23.8.2003 včetně jeho změny.

Stavba je umístěna v plochách , které jsou v územním plánu zahrnuty do ustálených ploch veřejné zeleně, místních komunikací, koncová část přípojky v plochách občanské vybavenosti. Umístění stavby je ve všech uvedených funkčních využitích území přípustné, umístění přípojek inženýrských sítí  není vymezeno mezi nepřípustným využitím dotčených funkčních ploch.  Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavbou nebudou dotčeny architektonické ani urbanistické hodnoty v území. Předložené podklady jsou v souladu s doloženými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců inženýrských sítí k umístění stavby.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. 110858/09 z 18.8.2009.

-          Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, stanovisko - souhlas s trasou- PVMU 118267/2009 40   z 27.8.2009.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

CE WOOD, a.s., LAKEWOOD s. r. o., Město Konice, Městys Protivanov, Obec Alojzov, Obec Bousín, Obec Myslejovice, Obec Niva, Obec Okrouhlá, Obec Otinoves, Obec Seloutky, Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 • · Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.4.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Niva, Niva 61, 798 61  Drahany

účastníci (doručenky)
PROGLES s.r.o., 507 05  Konecchlumí 91

Obec Niva, 798 61  Niva

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, 760 01  Zlín
LAKEWOOD s. r. o., Arnoldova 80, 295 01  Mnichovo Hradiště
Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52  Konice
Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov
Obec Alojzov, 798 04  Alojzov 43
Obec Bousín, Bousín 47, 798 61  Drahany
Obec Myslejovice, 798 05  Myslejovice 145
Obec Okrouhlá, 680 01  Okrouhlá 123
Obec Otinoves, 798 61  Otinoves 177
Obec Seloutky, 798 04  Seloutky 58
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. Provoz Protivanov - provoz vodovodů, Za Školou 379, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Niva po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         17.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 17.06.2010

Sejmuto: 04.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin