Rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby "rozšíření(přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík Prostějovičky", E.ON Distribuce, a.s.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01064/10/2

01776/10

 

Plumlov, dne 29.6.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

 

 

ROZHODNUTÍ

o umístění stavby a stavební povolení

 

Výroková část – umístění stavby:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 19.4.2010 podala

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje ENERGY PROJECT,s.r.o., Vrahovická 18, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

na stavbu:

rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík 
Prostějovičky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 214/202, 214/215, 214/449, 214/450, 214/451, 214/452, 555/2, p.p.k. 214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v katastrálním území Prostějovičky.

Popis stavby a jejího umístění:

-            Přístavba distribuční sítě NN zemním kabelem NAYY 4x150 mm2 uloženým v ochranné trubce průměru 110/94. Začátek trasy  bude ve stávající trafostanici TS Prostějovičky 3-chaty na pozemku p.č. 214/202 v k.ú. Prostějovičky. Na trafostanici bude vyměněn stávající rozvaděč NN za nový RST 0663/4335, do kterého budou nainstalovány dva pojistkové odpínače 400A. Bude vyměněn stávající svod NN mezi transformátorem a rozvaděčem za nový CYKY 3x150 +70 mm2, budou provedeny nové vývody na venkovní vedení NN. Od transformátoru bude kabel veden v zemi pozemky p.č. 555/2, 214/215,214/450, 214/451, 214/452, 214/449, p.p.k.214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,05 až 1,3 m od jižní hranice pozemku p.č. 214/247 v k.ú. Prostějovičky, ukončena bude v nové kabelové přípojkové skříni č.4 -SS100 umístěné na pozemku p.č. 214/215, p.p.k. 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Další kabelové přípojkové skříně SS100 budou umístěny na pozemku: skříň č.1 - na p.č.214/215, p.p.k. 214/213, skříň č.2- na p.č. 214/215, p.p.k. 214/215 v k.ú. Prostějovičky, skříň č.3- na p.č. 214/449 v k.ú. Prostějovičky. Hloubka krytí  v zeleném pásu 70 cm, v komunikaci 100 cm. Délka trasy 221 m.

 

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Části pozemků p.č. 214/202, 214/215, 214/449, 214/450, 214/451, 214/452, 555/2, p.p.k. 214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v katastrálním území Prostějovičky přímo dotčené umístěním stavby a zákonným ochranným pásmem podzemního vedení NN.

Podmínky pro umístění stavby:

 

 1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 214/202, 214/215, 214/449, 214/450, 214/451, 214/452, 555/2, p. p. k. 214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v katastrálním území Prostějovičky podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Puttner, ČKAIT 1000139.
 2. Způsob zastavění:
 • · Přístavba distribuční sítě NN zemním kabelem NAYY 4x150 mm2 uloženým v ochranné trubce průměru 110/94. Začátek trasy  bude ve stávající trafostanici TS Prostějovičky 3-chaty na pozemku p.č. 214/202 v k.ú. Prostějovičky. Na trafostanici bude vyměněn stávající rozvaděč NN za nový RST 0663/4335, do kterého budou nainstalovány dva pojistkové odpínače 400A. Bude vyměněn stávající svod NN mezi transformátorem a rozvaděčem za nový CYKY 3x150 +70 mm2, budou provedeny nové vývody na venkovní vedení NN. Od transformátoru bude kabel veden v zemi pozemky p.č. 555/2, 214/215,214/450, 214/451, 214/452, 214/449, p.p.k.214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,05 až 1,3 m od jižní hranice pozemku p.č. 214/247 v k.ú. Prostějovičky, ukončena bude v nové kabelové přípojkové skříni č.4 -SS100 umístěné na pozemku p.č. 214/215, p.p.k. 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Další kabelové přípojkové skříně SS100 budou umístěny na pozemku: skříň č.1 - na p.č.214/215, p.p.k. 214/213, skříň č.2- na p.č. 214/215, p.p.k. 214/215 v k.ú. Prostějovičky, skříň č.3- na p.č. 214/449 v k.ú. Prostějovičky. Hloubka krytí  v zeleném pásu 70 cm, v komunikaci 100 cm. Délka trasy 221m.
 1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
 2. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu - stávajíc distribuční síť NN ve stávající trafostanici.
 3. Stavba bude přístupná z přilehlých veřejných  účelových komunikací přes dotčené pozemky.
 4. Musí být splněny podmínky souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,odboru životního prostředí, Městského úřadu v Prostějově k návrhu trasy vydaného dne 15.10.2009 pod č.j. PVMU 158585/2009 40, sp.zn. OŽP 3617/2009, a to :
 • · Trasou bude dotčen pozemek parcela p.č. KN 214/202, 214/215, 214/450, 214/451, 214/452, 214/449 náležející do ZPF v k.ú. Prostějovičky.
 • · Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
 • · Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky pro uvolnění pozemků pro stavbu.
 • · Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích  musí být provedena skrývka ornice a její zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Investor zajistí, aby při provádění stavby byly respektovány zásady ochrany ZPF, vyplývající z § 8 zákona č.334/1992 Sb..
 • · Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení přesáhne v jednotlivých případech 30m32 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle §9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb..
 • · V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.
 • · Investor oznámí orgánu ochrany ZPF zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád):

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

Výroková část – provedení stavby

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení stavby, kterou dne19.4.2010 podala

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje ENERGY PROJECT,s.r.o., Vrahovická 18, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle  § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík 
Prostějovičky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 214/202, 214/215, 214/449, 214/450, 214/451, 214/452, 555/2, p.p.k. 214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v katastrálním území Prostějovičky.

Stavba obsahuje:

-            Přístavbu (rozšíření) distribuční sítě NN zemním kabelem od stávající trafostanice TS Prostějovičky 3-chaty na pozemku p.č. 214/202 v k.ú. Prostějovičky. Osazení čtyř přípojkových skříní. Délka trasy 221 m.

Podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace,  kterou vypracoval kterou vypracoval Ing. Jiří Puttner, ČKAIT 1000139, případné změny lze provést po předchozím povolení stavebního úřadu.
 2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavba bude provedena dodavatelsky.
 4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:
 • · Dokončení stavby.
 1. Stavba bude dokončena do 31.12.2010.
 2. Musí být splněny podmínky ze stanoviska Městského úřadu v Prostějově, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody vydaného dne 7.10.2009 pod č.j.155908/09, a to:
 • · V případě, že se v blízkosti stavby nachází výsadba dřevin, je nutné při stavebních pracích dodržet normu ČSN-DIN 18 920-Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
 1. Musí být dodrženy podmínky E.ON Česká republika, a.s. dané ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON ČR,a.s. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zn. R11679-Z050930169 ze dne 30.9.2009, a to zejména :
 • · V zájmovém území se nachází : nadzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN.
 • · Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :
 • · Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
 • · Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a ČSN 333301.
 • · V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 • · c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 • · d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 • · Po dokončení stavby je dále zakázáno:
 1. a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná         podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 2. b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 3. d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 • · Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě     NN a VN (dále jen RSSVN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1.
 • · Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 • · Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
 • · Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
 • · Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzernňovacího vedení.
 • · Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR (800 225 577).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád):

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 19.4.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení stanovených v žádostech a neshledal důvod jej upravovat. Vlastnické vztahy a jiná práva k dotčeným pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  §§ 86, 90, 110 a  111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací tj. územním plánem obce Prostějovičky, schváleným zastupitelstvem obce Prostějovičky dne 28.12.2006 usnesením č.3, včetně jeho změny vydané Zastupitelstvem obce Prostějovičky opatřením obecné povahy č.2/2009 dne 2.12.2009, které nabylo účinnosti 23.2.2010. Stavba je vedena pozemky, které jsou v územním plánu zahrnuty do ploch navržených jako plochy bydlení a dále jako plochy s navrženou místních komunikací. Inženýrské sítě v zemi nejsou pro žádnou z těchto ploch vymezeny  regulativy jako stavby a činnosti nepřípustné. Stavba je situována v okrajovém území obce,  nebudou dotčeny architektonické ani urbanistické hodnoty v území. Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území , zejména proto, že jde o rozšíření stávající infrastruktury pro navržené plochy bydlení, které je uloženo v zemi tak, aby nebránilo dalšímu rozvoji v území.

Předložené podklady jsou v souladu s doloženými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců inženýrských sítí.

Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, je přehledná, úplná a vypracovaná v přiměřeném rozsahu a podrobnostech, je v souladu s  obecnými technickými požadavky na výstavbu. Stavba je napojena na stávající  rozvodnou síť NN. Příjezd ke stavbě je zajištěn z  veřejné místní  a účelové komunikace.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, stanovisko vydané  7.10.2009 pod č.j.155908/09.

-          Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, stanovisko- souhlas s trasou vydaný dne 15.10.2009 pod č.j. PVMU 158585/2009 40, sp.zn. OŽP 3617/2009.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokových částech rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokových částech rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu)::

Zdeněk Soldán, Bohuslav Lánský, Václav Soldán, Vlasta Dohnalová, Petr Růžička, Lisický Marek, Černá Helena, Šafaříková Anna, Hrubanová Marie, Hruban Josef, Římková Věnceslava, Nezval František, Nezvalová Emílie, Josef Bábek, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Prostějov, Ing. Jaroslav Petržela, Jaroslav Macháček, Obec Prostějovičky, Adam Vejrosta, Zdeněk Ščasný, Jaromír Špičák, Petra Soldánová, Marie Soldánová, Ing. Stanislav Zbořílek, Oldřich Pěnčík, Helena Pavlíková, MUDr. Martin Kunc, Pavlína Uhlenová, Jindřiška Maráková, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 • · Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 19.4.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Prostějovičky, Prostějovičky 67, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, kterou zastupuje ENERGY PROJECT,s.r.o., Vrahovická 18, 796 01  Prostějov
Obec Prostějovičky, 798 03  Prostějovičky

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou dle ust. §144 odst.2 správního řádu)
Zdeněk Soldán, Prostějovičky 70, 798 03  Plumlov
Bohuslav Lánský, Prostějovičky 43, 798 03  Plumlov
Václav Soldán, Šafaříkova 2926/46, 796 01  Prostějov
Vlasta Dohnalová, Josefa Hory 29, 466 07  Jablonec nad Nisou
Petr Růžička, Prostějovičky 34, 798 03  Plumlov
Lisický Marek, Prostějovičky
Černá Helena, Šumperk Vrchlického 38
Šafaříková Anna, Prostějovičky 50
Hrubanová Marie, Prostějovičky 7
Hruban Josef, Prostějovičky 7
Římková Věnceslava, Prostějovičky 29
Nezval František, Prostějovičky 73
Nezvalová Emílie, Prostějovičky 73
Josef Bábek, Prostějovičky 57, 798 03  Plumlov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Prostějov, Rejskova 28, 796 01  Prostějov
Ing. Jaroslav Petržela, Loučany 672, 783 44  Náměšť na Hané
Jaroslav Macháček, Hnojice 89, 785 01  Šternberk
Adam Vejrosta, Vícov 198, 798 03  Vícov
Zdeněk Ščasný, B.Němcové 479, 739 61  Lyžbice
Jaromír Špičák, Prostějovičky 87, 798 03  Plumlov
Petra Soldánová, Prostějovičky 33, 798 03  Prostějovičky
Marie Soldánová, Prostějovičky 33, 798 03  Plumlov
Ing. Stanislav Zbořílek, Hrubčice 147, 798 21  Hrubčice
Oldřich Pěnčík, Prostějovičky 33, 798 03  Plumlov
Helena Pavlíková, Prostějovičky 10, 798 03  Plumlov
MUDr. Martin Kunc, Dvořákova 1925/10, 796 01  Prostějov
Pavlína Uhlenová, Ptení 61, 798 43  Ptení
Jindřiška Maráková, Vincencov 71, 798 04  Určice
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Prostějovičky po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

 

Vypraveno dne :         30.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.06.2010

Sejmuto: 16.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin