Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného jednání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01969/10/2

02121/10

 

Plumlov, dne 12.8.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


František Matuška nar. 1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

František Matuška, nar. 28.9.1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

(dále jen "stavebník") dne 26.7.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

přístavba  rodinného domu
Protivanov, Bukovská č.p. 9

na pozemku st. p. 26/2 v katastrálním území Protivanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-            odstranění stávajícího přízemního nepodsklepeného jižního křídla uliční části rodinného domu členitého půdorysu na pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanov, rozměry cca 7,2 m x 14,75 m, výška 5,6 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu

-            přízemní nepodsklepená přístavba rodinného domu na pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Protivanov v místě po odstraněné odbourané části rodinného domu umístěná při  jižní a východní hranici pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanova při západní obvodové zdi stodoly na tomto pozemku. Přístavba rozměru cca 7,2 m x 14,98 m, výška 6,82 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu, t.j. do úrovně hřebene stávajícího zastřešení této části rodinného domu

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. září 2010 (čtvrtek) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby v Protivanově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
František Matuška, Bukovská č.p. 9, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

Iveta Zápařková, nám. T.G.Masaryka č.p. 130/14, 797 42  Prostějov

účastníci ( doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst.1 správního řádu)

neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém Stanislavu Zápařkovi, Protivanov č.p. 111, 798 48  Protivanov


dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

 


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.08.2010

Sejmuto: 16.09.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin