Oznámení o zahájení řízení o povolení vyjímky - Lakomý, Prostějov - mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou, Prostějovičky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02341/10/2

02408/10

 

Plumlov, dne 15.9.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     


Radim Lakomý, Vrahovická 615/61, 798 11  Prostějov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

Radim Lakomý, nar. 9.3.1975, Vrahovická 615/61, 798 11  Prostějov,
kterého zastupuje Ing. Miloš Lužný, Vícov 192, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") dne 8.9.2010 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby:

mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou
Prostějovičky

na pozemku parc. č. 704 v katastrálním území Prostějovičky.

Popis stavby a jejího umístění :

-          mobilhaus (výrobek plnící funkci stavby) na pozemku p.č.704 v k.ú. Prostějovičky obdelníkového půdorysu umístěný podélnou stranou rovnoběžně ve vzdálenosti 3,6 m se  severovýchodní hranicí tohoto pozemku, rozměry 11 m x 3,1 m, celková výška 2,6 m.

-          dřevěný ochoz na pozemku p.č.704 v k.ú. Prostějovičky půdorysu tvaru L umístěný při severovýchodní a jihovýchodní obvodové stěně mobilhausu, rozměry 1,2 m x 3,1 m a 1,2m x 12,5 m, výška konstrukce 0,32 m, výška podlahy ochozu  nad upraveným terénem cca do 0,45 m, zastavěná plocha 18,72 m2

-          dřevěná terasa s pergolou a schodištěm na pozemku p.č.704 v k.ú. Prostějovičky  umístěná při jižní obvodové stěně mobilhausu v blízkosti jižní a východní hranice pozemku p.č. 704 v k.ú. Prostějovičky, a to rovnoběžně ve vzdálenosti 6,7 m od severovýchodní hranice tohoto pozemku, rozměry pergoly cca 5,1 m x 3,1 m, zastavěná plocha celkem 19,24 m2

Popis výjimky:

-          stavba umístěná ve vzdálenosti 6,1 m (mobilhaus) resp. 4,9 m (ochoz) od stavby pro rekreaci na pozemku st.p.125 v k.ú. Prostějovičky - namísto 10 m stanovených § 25 odst.3 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území pro umístění stavby.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94 odst. 4 a § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení podle § 169 odst. 2 stavebního zákona o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území pro umístění stavby a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. října 2010 (úterý) v 8:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu MěÚ Plumlov, Rudé armády č.p.302 v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu

Obecní úřad Prostějovičky, Prostějovičky č.p. 67, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Radim Lakomý, Vrahovická 615/61, Vrahovice, 798 11  Prostějov 6, kterého zastupuje Ing. Miloš Lužný, Vícov č.p. 192, 798 03  Plumlov
Obec Prostějovičky, Prostějovičky č.p. 67, IDDS: 89hbx8i

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Jiřina Vitásková, Krapkova č.p. 3341/11, 796 01  Prostějov 1
Jaromír Vitásek, Krapkova č.p. 3341/11, 796 01  Prostějov 1

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, IDDS: mrtbrkb


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).


Vytvořeno / změněno: 15.9.2010 / 15.9.2010 | Úřední deska od-do: 15.9.2010-19.10.2010 | Schváleno: 15.9.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.09.2010

Sejmuto: 19.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin