Informace o záměru Olomouckého kraje - prodej pozemku p.č.1372/138 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Informace o záměru Olomouckého kraje - prodej pozemku p.č.1372/138 v k.ú. Plumlov

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento nemovitý majetek Olomouckého kraje :

pozemek parc. č. 1372/138 orná půda o výměře 1892 m2 v k.ú. a obci Plumlov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Domova důchodců Jesenec, příspěvková organizace, za minimální kupní cenu ve výši 32.660,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětné nemovitosti v k. ú. a obci Plumlov se přijímají v termínu od 3. 5. 2006 do 3. 6. 2006 na adrese: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat  ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat  - cenová nabídka Plumlov“. 

Podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 3. 6. 2006 na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 3. 5. 2006 do 3.  6. 2006

Zveřejněno: 3. 5. 2006

Svěšeno:

 

 

*        Nabídku vložte nejprve do jedné obálky  s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky  a  opět uveďte název nabídky.  

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.05.2006

Sejmuto: 03.06.2006

Zveřejnil (zodpovídá): Admin