Usnesení - 21. zasedání zastupitelstva 23.6.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Usnesení - 21. zasedání zastupitelstva 23.6.2010

USNESENÍ

  1. zasedání Zastupitelstva  Města  Plumlova ze dne 23.6.2010

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

-          kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva města – usnesení přijatá  na 20. zasedání neměla ukládací charakter.

Zastupitelstvo města schválilo:

-          složení návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele,.

-          program 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,

-          Závěrečný účet Města Plumlova za rok 2009 bez výhrad,

-          opravu usnesení ze 17.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, konaného 9.12.2009 - prodej pozemku p.č. 452/21 v k.ú. Žárovice – trvalý travní porost, o výměře 616 m2 manželům Dankovým, Brno za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí,

-          odložení jednání o  směně pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Hamry – trvalý travní porost o výměře 1.400 m2 ( z majetku Města Plumlov ) za pozemek p.č. 1404/33 v k.ú. Plumlov – orná půda o výměře 2.144 m2 ( v majetku paní A.Janečkové, Prostějov ) bez dalších podmínek, na další zasedání zastupitelstva,

-          bezúplatný převod speciálního automobilu – cisternové stříkačky – typ KAROSA ASC 25 – RTHP, RZ OLA 5959 do majetku Obce Prostějovičky,

-          rozpočtové opatření č. 3/2010 ke dni 23.6.2010 (viz. příloha).

Zastupitelstvo města neschválilo:

-          návrh usnesení přednesený p. ing. Otrubou, podle kterého mělo zastupitelstvo města uložit finančnímu výboru vypracování analýzy hospodaření společnosti Zámek Plumlov o.p.s. za roky 2008 a 2009 se zaměřením na vyhodnocení hospodářské činnosti a provozu občerstvení v kamenném sále, vyhodnocení by mělo být vypracováno podobně jako u společnosti ATC Žralok Plumlov, s.r.o. a předloženo všem členům zastupitelstva nejpozději do 30.8.2010,

-          návrh usnesení přednesený p. ing. Otrubou, podle kterého mělo zastupitelstvo města v případě, že bude hospodaření organizace Zámek Plumlov, o.p.s. vykazovat vady, okamžitě odvolat správní radu organizace a zvolit novou správní radu.

Zastupitelstvo města ukládá:

-          radě města - nechat provést audit hospodaření společnosti Zámek Plumlov, o.p.s. a jeho výsledky předložit všem členům zastupitelstva,  termín do 30.8.2010,

-          starostovi města - projednat s paní. A,. Janečkovou, Prostějov jiné možnosti řešení (prodej pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Hamry, popř. nabídku jiného pozemku ke směně).

        Martin Hyndrich                                                    Adolf Sušeň

     místostarosta města                                               starosta města

V Plumlově  23.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 24.06.2010

Sejmuto: 12.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin