Usnesení - 22.zasedání zastupitelstva 22.9.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Usnesení - 22.zasedání zastupitelstva 22.9.2010

USNESENÍ

  1. zasedání Zastupitelstva  Města  Plumlova ze dne 22.9.2010

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

-          kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva města,

-          informaci o plnění rozpočtu Města Plumlov k 31.8.2010.

Zastupitelstvo města schválilo:

-          složení návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

-          program 22. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,

-          účast paní JUDr. Unarové, právní zástupkyně Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na 22. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov dne 22.9.2010,

-          návrh změny stanov  č.11  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí – usnesení je samostatnou přílohou č. 1,

-          smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – přeložka NN –Tyršovo náměstí, Plumlov,

-          rozpočtový výhled Města Plumlov na roky 2011-2012 (viz. příloha č.3).

Zastupitelstvo města neschválilo:

-          rozpočtové opatření č. 5/2010 ke dni 22.9.2010 (viz. příloha č.2) a rozhodnutí odkládá na příští zasedání zastupitelstva města, na kterém budou předloženy veškeré podklady a přesné částky týkající se víceprací a méněprací na opravě střechy „nízkého“ zámku.

Zastupitelstvo města pověřuje:

-          pana M.Hyndricha, místostarostu města k účasti na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, která se bude konat dne 8.10.2010.

 

 

 

 

 

        Martin Hyndrich                                                     Adolf Sušeň

     místostarosta města                                               starosta města

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.09.2010

Sejmuto: 11.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin