Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 10.11.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 10.11.2010

 
 
 
 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova

ze dne 10.11. 2010

v sále zámku v Plumlově

 

Přítomni: p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Otruba, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal, p. ing. Rozehnal, pí. Funková, p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka

Omluveni: p. Mgr. Jeřábek

Zapisovatel: p. ing. Kocourek

Návrhová komise: p. ing. Zapletal, p. ing. Klukáček

Ověřovatelé zápisu:  p. ing. Petržela , p. Bc. Němec

 

Program jednání:

1.         Zahájení, určení zapisovatele.

2.         Složení slibu členů zastupitelstva města.

3.         Schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

4.         Stanovení počtu uvolněných funkcionářů Města Plumlov.

5.         Volba starosty města.

6.         Volba místostarosty (místostarostů) města.

7.         Volba členů rady města.

8.         Zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy.

9.         Zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy.

10.      Diskuse.

11.      Usnesení a závěr.

K bodu l:

Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo svoláno na středu 10.11.2010 do obřadního sálu zámku Plumlov se začátkem v 17.00 hodin. Jednání zahájil cca v 17.02 hodin p. Sušeň, stávající starosta města, který  úvodem přivítal přítomné a jménem všech nově zvolených členů zastupitelstva poděkoval občanům Plumlova za projevenou důvěru ve volbách do zastupitelstva obce. Konstatoval, že v sále je přítomno 14 nově zvolených členů zastupitelstva a dnešní schůze je usnášení schopná.

Zpracováním zápisu z dnešního zasedání pověřil p. Sušeň p. ing. Kocourka, zaměstnance Městského úřadu  v Plumlově.

K bodu 2:

Pan Sušeň přečetl text slibu člena zastupitelstva a požádal jmenovitě jednotlivé členy zastupitelstva, aby složili slib a podepsali tento text. Postupně tak učinilo všech 14 přítomných členů zastupitelstva, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Pan Mgr. Jeřábek, který se z dnešního jednání omluvil bude vyzván ke složení slibu před začátkem příštího zasedání zastupitelstva města.

K bodu 3:

Společně s pozvánkou byl členům zastupitelstva doručen návrh programu dnešní schůze. Pan Sušeň jej přečetl a  dotázal se přítomných, má-li někdo z nich návrh na doplnění programu. Nikdo se s doplňujícím návrhem nepřihlásil, v následném hlasování byl program ustavujícího zasedání jednomyslně schválen.

Hlasování: 14 hlasů pro.

Dále bylo panem starostou navrženo složení návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu. Ani k tomuto návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva pozměňující návrh. Hlasováním bylo jednomyslně schváleno i složení návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.                            Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 4:

V rámci dalšího bodu přistoupili členové zastupitelstva ke schválení počtu uvolněných funkcionářů Města Plumlova. Do dnešního dne jsou 2 uvolnění funkcionáři – starosta a místostarosta. Podle návrhu předneseného  p. Sušeněm  by tento stav měl být zachován. Žádný z přítomných členů zastupitelstva nepředložil jiný návrh. V hlasování byl 14 hlasy odsouhlasen návrh pana Sušeně – 2 uvolnění funkcionáři – starosta  + místostarosta, který zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

                                                                                                                                                            Hlasování: 14: hlasů pro.

K bodu 5:

Podle schváleného programu následovala volba starosty města. Pan Sušeň řekl, že podle platných vyhlášek MV ČR probíhají veškeré volby aklamací – veřejně. Požádal členy zastupitelstva města o předložení návrhu na starostu města. Přihlásil se p. ing. Zapletal a navrhl  zvolit starostou v tomto  volebním období p. Sušeně. Jmenovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas. S dalšími návrhy nikdo z členů zastupitelstva nevystoupil.

S technickou připomínkou vystoupil p. ing. Otruba, který požádal, aby v zápise bylo jmenovitě uvedeno, jak který z členů zastupitelstva při prováděných volbách hlasoval.

Hlasování: 10 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka ), 3 se zdrželi hlasování ( pí. Funková, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Rozehnal), 1 člen zastupitelstva hlasoval proti ( p. ing. Otruba ).

Pan Adolf Sušeň byl zvolen starostou Města Plumlova. Panem Hyndrichem mu byl předán znak.

K bodu 6:

Členové zastupitelstva pokračovali v jednání volbou místostarosty. Panem ing. Koutným byl navržen do této funkce p. Hyndrich. Další návrhy nebyly předloženy, jmenovaný vyjádřil souhlas se svojí kandidaturou. Hlasování: 10 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka ), 2 se zdrželi hlasování ( pí. Funková, pí. Mgr. Zelená ), 2 členové zastupitelstva hlasovali proti ( p. ing. Rozehnal, p. ing. Otruba ). Pan Martin Hyndrich byl zvolen místostarostou Města Plumlova.

K bodu 7:

Dalším bodem dle programu byla volba 3 členů rady města, o každém voleném členovi rady se bude hlasovat samostatně. Pan Sušeň navrhl obsazení těchto funkcí p. ing. Zapletalem, p. ing. Klukáčkem a p. Bc. Němcem. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Jmenovaní postupně vyjádřili souhlas se svojí kandidaturou a následovalo hlasování.

Hlasování o volbě p. ing. Zapletala: 10 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň,  p. Hyndrich,  p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová,   p. ing. Koutný,   p. Bc. Němec,   p. ing. Zapletal,  p. Nezval,  p. ing. Petržela,  p. Pořízka ), 4 se zdrželi hlasování ( pí. Funková, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Rozehnal, p. ing. Otruba ) – pan ing. Aleš Zapletal  byl  zvolen  členem rady města.

Hlasování o volbě p. ing. Klukáčka: 10 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová,  p. ing. Koutný,  p.  Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka ), 1 hlasoval proti ( p. ing. Rozehnal ),  3 se zdrželi hlasování ( pí. Funková, pí. Mgr. Zelená,  p. ing. Otruba ) – pan ing. Vlastimil Klukáček byl zvolen členem rady města.

Hlasování o volbě p. Bc. Němce: 13 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Rozehnal, p. ing. Otruba ), paní Funková se zdržela hlasování – pan Bc. Pavel Němec byl zvolen členem rady města.

K bodu 8:

Pan starosta města uvedl, že ve smyslu zákona o obcích musí město zřídit finanční a kontrolní výbor, tyto výbory jsou orgány zastupitelstva obce, tzn. jejich zřízení a volba předsedy podléhá schválení zastupitelstva města. Předsedou obou výborů musí být člen zastupitelstva. Jako kandidáta na předsedu finančního výboru po předchozí dohodě všech stran navrhl p. Sušeň  p. Nezvala. Další návrhy na předsedu finančního výboru nikdo nepřednesl. Pan Nezval vyjádřil souhlas se svojí kandidaturou.

Hlasování: 14 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Rozehnal, p. ing. Otruba , pí. Funková ). Pan Jiří Nezval byl zvolen jednomyslně předsedou finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova.

K bodu 9:

Do funkce předsedy kontrolního výboru navrhl p. Sušeň p. ing. Petrželu, ten souhlasil s kandidaturou. Jiný návrh na obsazení této funkce nezazněl.

Hlasování: 10 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. Pořízka, p. ing. Rozehnal ), 4 členové zastupitelstva se zdrželi hlasování ( p. ing. Petržela, pí. Funková, pí. Mgr. Zelená a p. ing. Otruba ). Pan ing. Jaroslav Petržela byl zvolen předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova.

K bodu 10:

Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse s příspěvkem, proto byla panem starostou ukončena a tento požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.

K bodu 11:

Pan ing. Klukáček přečetl návrh usnesení  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova. Nebyl předložen žádný doplňující návrh usnesení, bylo přikročeno k hlasování.

Hlasování: 13 členů zastupitelstva pro ( p. Sušeň, p. Hyndrich, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zapletalová, p. ing. Koutný, p. Bc. Němec, p. ing. Zapletal,  p. Nezval, p. ing. Petržela, p. Pořízka, pí. Mgr. Zelená, p. ing. Rozehnal, pí. Funková ), pan ing. Otruba se zdržel hlasování – usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo schváleno.

Pan starosta před skončením zasedání popřál všem členům zastupitelstva a zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v jejich práci. Současně poděkoval těm, kteří skončili ve funkci člena zastupitelstva a předsedů obecních aktivů  za jejich práci a těšit se na další spolupráci.

Ustavující zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno cca v 17.18 hodin.

Ověřovatelé  zápisu:

…..……………………………..                                                            ……………………………..

     Ing. Jaroslav Petržela                                                                                    Bc. Pavel Němec

..………………………………                                                               ……………………………..

             Martin Hyndrich                                                                                           Adolf  Sušeň

           místostarosta  města                                                                                   starosta 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.11.2010

Sejmuto: 25.12.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin