Právní předpisy

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Vyhlášky a nařízení

498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech
500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
431/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
63/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Utility Report

Služba pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Olomoucký kraj nabízí svým občanům bezplatnou službu s názvem UtilityReport, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.

Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

https://mawis.eu/utilityreport/mesta/olomoucky-kraj/

 

Oddělení územně/správní stavebního úřadu

 • vydávání stanoviska k záměrům umístit stavbu, měnit využití území, příp. jinak zasahovat do území,
 • poskytování územně plánovacích informací v rámci a v rozsahu své působnosti,
 • povolování výjimek pro umístění staveb za podmínek stanovených zákonem,
 • vydávání územního souhlasu,
 • posuzování dokumentace a dalších podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
 • provádění územních řízení a vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemku, o ochranném pásmu,
 • uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících všechny typy územních rozhodnutí
 • vydávání souhlasu pro povolení stavby speciálním stavebním úřadem,
 • vydávání stanoviska o dotčení území, jako podkladu pro řízení na pozemkovém fondu,
 • vyjadřování se jako dotčeného orgánu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí v územním obvodu stavebního úřadu,
 • provádění společných územních a stavebních řízení, vydávání společných povolení

 

Oddělení stavebně/správní stavebního úřadu

 • posuzování projektové dokumentace a dalších podkladů pro stavební a jiná řízení podle stavebního zákona,
 • povolování výjimek z technických požadavků na stavby za podmínek stanovených zákonem,
 • provádění stavebních řízení, vydávání stavebních povolení,
 • provádění společných územních a stavebních řízení, vydávání společných povolení
 • provádění kolaudačních řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů,
 • povolování předčasného užívání stavby nebo uvedení stavby do zkušebního provozu,
 • přijímání ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vydávání souhlasu s jejich provedením,
 • vydávání povolení změny stavby před dokončením,
 • vydávání povolení k předčasnému užívání stavby,
 • vydávání rozhodnutí o provedení zkušebního provozu,
 • vydávání povolení nebo souhlasu se změnou v užívání stavby,
 • vydávání povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • výkon stavebního dozoru - kontrolní prohlídky staveb v průběhu výstavby,
 • uzavírání veřejnoprávních nahrazujících stavební povolení, nebo společné rozhodnutí
 • provádění statistických zjišťování a zpracování podkladů pro Český statistický úřad,
 • zápis dokončených staveb do centrálního registru RUIAN dle zákona o základních registrech
 • schvalování změn stavby před jejím dokončením

 

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

 • ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn provádět:
  • provádět kontrolní prohlídky stavby,
  • nařizovat neodkladné odstranění stavby,
  • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
  • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
  • nařizovat provedení udržovacích prací,
  • nařizovat vyklizení stavby,
  • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • kontrola nad prováděním stavby; nad způsobem užívání stavby; nad stavbami, aby neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovaly jiné škody či ztráty; aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo; aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby, včetně evidence kontrolní činnosti
 • projednávání přestupků fyzických i právnických osob na úseku územního plánování a stavebního řádu, včetně ukládání pokut,
 • udělování pořádkových pokut,
 • provádění řízení o odstranění stavby, nařízení odstranění stavby příp. rozhodnutí o jejím dodatečném povolení,
 • provádění kontroly prostorů a staveb za účelem ověření splnění požadavků podle zákona o hmotné nouzi,
 • poskytování expertní součinnosti,
 • a jiné, především stavebním zákonem svěřené úkoly a povinnosti.