publicita a2b1c


 

Název projektu: Stavební úpravy chodníků – Město Plumlov

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016586

Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

Celková výše dotace 952 640,24 Kč

Projekt řešil stavební úpravu chodníků a související rozšíření místní komunikace v lokalitě s vysokou intenzitou pěší dopravy, v části s vysokým podílem služeb občanské vybavenosti. Stavební úpravy stávajících chodníků byly rozděleny do tří samostatných větví. Větev 1 se nachází před místní základní školou a její celkové délka je 25,07m. Základní šířka chodníku je 1,55m. Podélný klon kopíruje stávající sklonové poměry přilehlé místní komunikace na ulici Wolkerova.

Větev 2/B začíná v místě odbočení z ulice Wolkerova u zdravotního střediska do ulice Dukelská, v místě navazující na větev 2/A, která je realizovaná z projektu PRV a je ukončena u mateřské školy, kde navazuje místem pro přecházení na větev 3. Celková délka úseku 2/B, zařazeného do způsobilých výdajů projektu IROP je 49,32 m. Základní šířka je také 1,55m. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou místní komunikaci na ulici Wolkerova a na ulici Sadová. Na tuto větev jsou napojeny chodníky, které přímo navazují na vstupy do zdravotnického střediska.

Začátek úseku větve 3 je situován na vstupu u mateřské školy a je zakončený na ulici Sadová místem pro přecházení, kde logicky navazuje na protější chodník. Celková délka úseku je 27,58m. Podélný chodník kopíruje sklonové poměry místní komunikace na ulici Sadová a na ulici Wolkerova.

Město Plumlov získalo v roce 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 28.300,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 kusů zásahových obleků pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 104.544,- Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 76.244,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

01 122e1

Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav v prostorách hygienického zázemí v objektu občanské vybavenosti v místní části Hamry. Jedná se o jediný objekt tohoto charakteru v městské místní části, který je využíván pro veškerou spolkovou a kulturní činnost ve spolupráci s Osadním výborem městské části Hamry a dalšími organizovanými či neorganizovanými subjekty, působící v této místní části. Stavební úpravy sestávají především v dispozičních změnách stávajícího hygienického zázemí.
Doba realizace projektu: 4. 10. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před objektem občasnké vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově. Jednalo se o samostanou realizaci větve č. 2 SO 101. Jedná se o část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 5. 2022


Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Hřiště kemp Žralok

 

Město Plumlov na žádost obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci v hodnotě 499 342,- Kč na výstavbu dětského hřiště.
Dětské hřiště ŽRALOK je umístěno v areálu kempu. Po menších terénních úpravách zde byla umístěna skluzavka“ Rákosníček“, houpačka – hnízdo, lanová dráha, otáčedlo a MLP lůžkovnice.
Realizaci hřiště prováděla firma HRAS – zařízení hřišť s.r.o. z Havířova. Výstavba hřiště byla dokončena 4.10.2021

 Publicita DH Žralok Plumlov bd1af


 

Svatý Florián

 

V roce 2021 obdrželo město Plumlov dotaci z Ministerstva kultury v hodnotě 108 000,- Kč.
Opravu prováděla firma SOCHAŘI, v.o.s. ,
Socha byla demontována, odstraněny biologické depozity, proběhla konzervace a doplnění poškozených míst.
Po sejmutí krust byly poškozené partie odsoleny opláchnuty vodou. Doplňky a barevné retuše byly barevně přizpůsobeny, aby nepůsobily rušivě. Kopí bylo doplněno náhradou z pískovce a na závěr byl povrch ošetřen hydrofobizací – ochrana před spadem z lípy nad sochou.
Oprava byla dokončena 30.10.2021

 


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

olomouc kraj logo 777fb

Projekt:

„Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování
a rozšíření zázemí pro cykloturisty“

ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2020

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II“ na realizaci projektu: „Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování a rozšíření zázemí pro cykloturisty“.
Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu faktury za provedené stavební práce – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou ve výši 500.000,- Kč částí faktury dodavatelské firmy.

  pdfZávěrečná zpráva - ATC-2020.pdf74.36 KB


ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2021

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3.etapa“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na částečnou úhradu faktury za dodávku technologie – osazení čerpadel do čerpacích šachet splaškové kanalizace na kanalizační přípojce pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou „zbývající části“ faktury č. 202100221 výše uvedené společnosti.
Další část vlastních prostředků investora byla použita na částečnou úhradu faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov (zhotovitele stavební části – realizaci výkopů + uložení vodovodního a kanalizačního potrubí).

 

pdfZávěrečná zpráva - ATC-2021.pdf121.24 KB