Právní předpisy (výběr)

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Vyhlášky a nařízení (výběr)

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumetaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (stavnovuje obsah a rozsah dokumentace předkládané stavebnímu úřadu)

500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Oddělení územně/správní stavebního úřadu

 • vydávání stanoviska k záměrům umístit stavbu, měnit využití území, příp. jinak zasahovat do území,
 • poskytování územně plánovacích informací v rámci a v rozsahu své působnosti,
 • povolování výjimek pro umístění staveb za podmínek stanovených zákonem,
 • vydávání územního souhlasu,
 • posuzování dokumentace a dalších podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
 • provádění územních řízení a vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemku, o ochranném pásmu,
 • uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících všechny typy územních rozhodnutí
 • vydávání souhlasu pro povolení stavby speciálním stavebním úřadem,
 • vydávání stanoviska o dotčení území, jako podkladu pro řízení na pozemkovém fondu,
 • vyjadřování se jako dotčeného orgánu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí v územním obvodu stavebního úřadu,
 • provádění společných územních a stavebních řízení, vydávání společných povolení

 

Oddělení stavebně/správní stavebního úřadu

 • posuzování projektové dokumentace a dalších podkladů pro stavební a jiná řízení podle stavebního zákona,
 • povolování výjimek z technických požadavků na stavby za podmínek stanovených zákonem,
 • provádění stavebních řízení, vydávání stavebních povolení,
 • provádění společných územních a stavebních řízení, vydávání společných povolení
 • provádění kolaudačních řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů,
 • povolování předčasného užívání stavby nebo uvedení stavby do zkušebního provozu,
 • přijímání ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vydávání souhlasu s jejich provedením,
 • vydávání povolení změny stavby před dokončením,
 • vydávání povolení k předčasnému užívání stavby,
 • vydávání rozhodnutí o provedení zkušebního provozu,
 • vydávání povolení nebo souhlasu se změnou v užívání stavby,
 • vydávání povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • výkon stavebního dozoru - kontrolní prohlídky staveb v průběhu výstavby,
 • uzavírání veřejnoprávních nahrazujících stavební povolení, nebo společné rozhodnutí
 • provádění statistických zjišťování a zpracování podkladů pro Český statistický úřad,
 • zápis dokončených staveb do centrálního registru RUIAN dle zákona o základních registrech
 • schvalování změn stavby před jejím dokončením

 

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

 • ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn provádět:
  • provádět kontrolní prohlídky stavby,
  • nařizovat neodkladné odstranění stavby,
  • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
  • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
  • nařizovat provedení udržovacích prací,
  • nařizovat vyklizení stavby,
  • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • kontrola nad prováděním stavby; nad způsobem užívání stavby; nad stavbami, aby neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovaly jiné škody či ztráty; aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo; aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby, včetně evidence kontrolní činnosti
 • projednávání přestupků fyzických i právnických osob na úseku územního plánování a stavebního řádu, včetně ukládání pokut,
 • udělování pořádkových pokut,
 • provádění řízení o odstranění stavby, nařízení odstranění stavby příp. rozhodnutí o jejím dodatečném povolení,
 • provádění kontroly prostorů a staveb za účelem ověření splnění požadavků podle zákona o hmotné nouzi,
 • poskytování expertní součinnosti,
 • a jiné, především stavebním zákonem svěřené úkoly a povinnosti.